• Menu
 • Historie
   
  Email ons!
   
 • GRUNN.NL: Stadshistorie
 • Verantwoording

  Compendium Stadsgeschiedenis Groningen

  380

  Over de auteur
  Kor Feringa (*Groningen, 1938) is socioloog. Tot in 1998 was hij werkzaam in diverse functies in het welzijnswerk, onder meer als directeur van de vroegere Stichting Welzijnsbevordering Enschede en als algemeen secretaris/directeur van de voormalige Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Nadien was hij onder meer verbonden aan het centrummanagement in Enschede. Ook was hij secretaris van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (2008-2017).

  Omhoog
  381

  Verantwoording
  Sinds 1 mei 1998 verschijnt op internet dit compendium van de stadsgeschiedenis van Groningen, aanvankelijk als onderdeel van het portal 'Digitale Stad Groningen', vanaf 2004 via de site 'Grunn.nl'.

  Het compendium is ingedeeld in overzichtelijke tijdseenheden. Daarbinnen is gekozen voor de belangrijkste facetten van het maatschappelijk leven. Omwille van de leesbaarheid wordt niet altijd een strikt chronologische volgorde aangehouden. De inspringende gedeelten hebben het karakter van een toelichting op de hoofdtekst. Getracht is aanvullende vragen die mogelijk bij de lezer opkomen in de tekst al te beantwoorden.

  Het compendium geeft relevante feiten en gebeurtenissen weer. Het analyseert ze niet, anders dan in een enkele zin. Wel is gepoogd de historie van de stad Groningen te beschrijven in de context van de geschiedenis van de noordelijke gewesten, van de Nederlanden als geheel en van de maatschappijgeschiedenis als zodanig. Ook de thematische indeling draagt ertoe bij dat bepaalde gebeurtenissen in een breder kader kunnen worden bezien.
  Voor het samenstellen van het compendium is gebruik gemaakt van de vele uitgaven die aspecten van de historie van Groningen belichten. Het aantal opgenomen gegevens is al met al dusdanig omvangrijk dat een vermelding van vindplaatsen achterwege moest blijven.

  De geschiedenis van Groningen is in essentie de geschiedenis van mensen, van achtereenvolgende generaties Stadjers. Ze komen in de tekst maar zelden bij naam en toenaam voor, maar in wat geschreven is laten ze zich gemakkelijk indenken. In rollen als neringdoende, als kunstenaar, als regent, als militair, maar ook als degenen die als eenvoudig werkman of in een verzorgende rol in de stad hebben gewoond en gewerkt.
  Naarmate ze in de tijd dichterbij ons staan, wordt ook invoelbaar welke ingrijpende ontwikkelingen zich in een mensenleven kunnen voordoen.
  Het compendium is in 1998 opgedragen aan allen die de stad Groningen hebben gemaakt en beleefd.

  Omhoog

  << Vorige hoofdstuk Index

  © 1998, 2017 Kor Feringa, in samenwerking met Grunn.nl