• Menu
 • Historie
   
  Email ons!
   
 • GRUNN.NL: Stadshistorie
 • 21ste eeuw

  Algemeen

  334

  • 21e eeuw/ geschiedenis stad Groningen / stadsgeschiedenis van Groningen /historie.

  Met het verstrijken van bijna twee decennia is er sprake van een - vooralsnog beperkte - geschiedenis van de stad Groningen in de 21e eeuw. Daarnaast worden in dit hoofdstuk feiten verzameld en ontwikkelingen gesignaleerd die naar verwachting op enige termijn een meer dan incidentele betekenis voor de stad zullen hebben.
  • Dit compendium van de stadsgeschiedenis door Kor Feringa, inmiddels al meer dan 19 jaar op internet, wordt regelmatig bewerkt en aangevuld. Laatste bewerking: 12 november 2017. Een Verantwoording is te vinden in de Index (gebruik daarvoor de toets na elk hoofdstuk). De auteur (zie par. 380) is te bereiken - ook voor het opvragen van een trefwoordenregister - via k.feringa@home.nl. Voor een verklarend overzicht van straatnamen in de stad Groningen, eveneens van zijn hand, kan op deze titel worden gezocht in de wikipedia.
  Vanaf 2017 neemt de gemeente Groningen deel aan het dan - samen met het CBS - opgerichte Urban Data Center Regio Groningen. Het UDC verzamelt en beheert grootschalige en complexe datasets (big data) met betrekking tot een reeks van kenmerken van de regionale samenleving.

  Omhoog

  Politiek en bestuur

  335

  Aan het begin van de eeuw wordt Groningen, door het stadsbestuur gekarakteriseerd als 'energiek, intens en inspirerend', gepresenteerd als stedelijk alternatief voor de Randstad; als Ďstad in de ruimteí die een stedelijk leefklimaat weet te combineren met (het behoud van) een goed bereikbaar, boeiend en gevarieerd landschap rondom.
  Op grond daarvan worden Groningen, voor wat betreft zín ontwikkelingsmogelijkheden, comparatieve voordelen boven andere economische kerngebieden in Nederland toegedacht.
  De door de gemeente na te streven doelen zullen in 2018 opnieuw worden samengevat in een omgevingsvisie onder de noemer 'The next city'.

  • In 2010 blijkt Groningen te behoren tot de top-5 van de meest aantrekkelijke woonplaatsen in Nederland. Twee jaar later wordt de stad - na Amsterdam - genoemd als de tweede stad in Nederland voor wat betreft het cultureel aanbod. In 2013 is het de meest gastvrije Nederlandse stad.
  De positie van de stad en de omliggende regio wordt verder bepaald door de effecten van een toenemende economische globalisering, waarbij in Europa in het begin van de eeuw kansen worden gezien in het inzetten op kennis en (vooral) creativiteit.
  Een regio is een potentiŽle 'engine of prosperity'. Een stad niet meer alleen een verzamelplaats van sociale problemen, maar symbool van economische groei en vooruitgang.
  De sterke oriŽntatie van de gemeenten op de rijksoverheid vermindert (steeds meer taken worden gedecentraliseerd) en de noodzaak de economische potentie en de identiteit van de eigen regio te benadrukken neemt toe. Groningen legt daarom bewust contacten met steden in het noorden van Duitsland, zoals Bremen en Hamburg en met een deelstaat als Mecklenburg-Vorpommern.
  De stad onderhoudt ook vriendschappelijke en handelscontacten met de Chinese miljoenensteden Tianjin en Xi'an.
  • Eveneens samen met steden in Noord-Duitsland is een nieuw Hanzeverbond in het leven geroepen. Groningen ondertekent in 2008 het statuut. Het Hanzeverbond wordt een rol toegekend in economische stimuleringsprogramma's en in vormen van stadspromotie. In 2015 neemt Groningen op uitnodiging van de stad Hamburg prominent deel aan de viering van de Hafengeburtstag. (Zie par. 064 voor het eerste Hanzeverbond.)

  335.1 De provincie Groningen doet sinds eind 2011 onderzoek naar een mogelijke gemeentelijke herindeling, in te voeren uiterlijk 1 januari 2019. Geconstateerd wordt dat door de rijksoverheid steeds meer taken worden overgeheveld naar gemeenten (zij het dat het rijk een taakstellende en richtinggevende functie behoudt). Niet alle bestaande gemeenten zijn daartoe adequaat uitgerust. Voor de gemeente Groningen is een fusie met de gemeenten Ten Boer en Haren in beeld, terwijl de wijk Meerstad, Scharmer Gn en Harkstede Gn - voor zover behorend tot de voormalige gemeente Slochteren - al per 2017 tot de gemeente Groningen zijn gaan behoren. De gemeente Ten Boer gaat akkoord met een fusie (Groningen neemt sinds 2006 al een groot deel van de ambtelijke taken waar). De gemeente Haren wil zelfstandig blijven, maar is mede opgenomen in een in oktober 2017 ingediend wetsvoorstel dat strekt tot samenvoeging van de drie gemeenten per 1 januari 2019. In het wetsvoorstel wordt voorzien dat de bestaande gemeenten alle worden opgeheven. De nieuwe gemeente - weer onder de naam Groningen - zal landelijk de vijfde gemeenten in grootte worden en plm. 230.000 inwoners tellen.
  • In verband met de aanleg van een transferium bij de Peizerweg is in 2008 een beperkte grenswijziging (3 ha) overeengekomen met de gemeente Noordenveld (ten gunste van Groningen). Daarmee is ook de provinciegrens met Drenthe gewijzigd.

  335.2 Groningen onderkent aan het begin van de jaren tien het toenemend belang van de ontwikkeling van Delfzijl/Eemshaven tot Energyport van Nederland. In dit gebied is sprake van (mogelijkheden voor) een omvangrijke energiegerelateerde bedrijvigheid. In 2011 zijn twee elektriciteitscentrales in aanbouw (en een derde in bedrijf), wordt een olieterminal gebouwd en is een windmolenpark gerealiseerd. Slechts enkele jaren later blijken de energiecentrales evenwel nog nauwelijks rendabel te exploiteren.
  Google exploiteert aan de Eemshaven een (nog belangrijk uit te breiden) datacenter.
  Zie voor de Nederlands-Duitse grens in de Eemsdelta par. 267.3.
  • Tegelijkertijd geldt hetzelfde gebied als krimpregio, waar in de periode 2010-2025 een bevolkingsdaling van 16 % en een daling van het aantal huishoudens van 13 % zal optreden. Het primair onderwijs zal 50 % minder leerlingen tellen; 60 % van de bevolking zal ouder zijn dan 50 jaar.
   Een en ander veroorzaakt een forse discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van personeel en een uitstroom van jongeren naar Stad (en verder).
   Ook Oost-Groningen wordt beschouwd als een krimpregio, zij het in iets mindere mate. De komst van asielzoekers (2014-2017) heeft een tegengesteld effect op de bevolkingscijfers.
  Nederland gaat op 1 januari 2002 ook in het chartaal verkeer over op de sinds 1 januari 1999 bestaande Europese munteenheid : de euro.

  Omhoog
  336

  Het maatschappelijk leven in Groningen wordt, meer nog dan in de 20e eeuw, eveneens sterk beÔnvloed door processen van schaalvergroting. De sociale en beroepsnetwerken van de inwoners van stad en regio zijn daarvan een afspiegeling. In de jaren tien wordt duidelijk dat ook schaalverkleining optreedt: met name de overheid en de zorg, maar op onderdelen ook het bedrijfsleven, zijn in staat 'tot achter de voordeur te kijken'. Internet en sociale media spelen een hoofdrol. Vanaf 2015 wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de berichtendienst WhatsApp. De begrippen 'tijd' en 'ruimte' krijgen andermaal een nieuwe betekenis.
  De meeste Groningers beleven het 'stedelijk landschap' in al zijn uitingsvormen in steeds sterkere mate individueel en selectief. Voor velen (waaronder de meeste studenten) is Groningen bovendien niet meer dan een tijdelijke en toevallige woonplaats.
  Omgekeerd voelen anderen die in de stad werken, dan wel er een deel van hun tijd doorbrengen, zich op die gronden bij Groningen betrokken.

  • De stad telt dus een groot aantal 'deeltijdburgers', met alle gevolgen van dien voor de sociale cohesie, de betrokkenheid van de inwoners bij de stedelijke samenleving en voor het management van de stad als organisatie. Het gemeentebestuur kent in dit verband veel waarde toe aan contacten met informele, doelgerichte netwerken. De overheid investeert ook in vormen van maatschappelijke participatie, in toeleiding naar werk en onderwijs en in een scala van culturele voorzieningen. In de jaren tien komen publieke doelen, in de realisering waarvan de overheid een hoofdrol speelt, financieel onder druk te staan. Zie par. 355.
  • Rond 2010 wordt de werving van vrijwillig kader voor maatschappelijke organisaties meer en meer als een probleem onderkend.
  • Eveneens in 2010 maakt het gemeentebestuur voor het eerst gewag van onlustgevoelens onder de Stadjers over het ervaren van overlast als gevolg van het grote aantal studenten in de stad (27 % van de inwoners staat als student te boek). Zie ook par. 345. Periodiek (met name in 2016 en 2017) is ook sprake van overlast in de openbare ruimte.
  • Het inspiratiefestival Let's Gro, 'een bruistablet voor de toekomst van Stad' trekt in 2014 8.500 bezoekers. Het door de gemeentelijke overheid gefaciliteerde jaarlijkse festival is gericht op het uitwisselen van ideeŽn over de ontwikkeling van de stedelijke samenleving in de breedste vorm. Een soortgelijk initiatief is de G 1000 Burgertop in 2015.(Vgl. ook par. 308).
  • In 2017 bevordert de gemeente experimenten rond de inrichting van democratische processen op wijkniveau. Wijkbewoners worden gezien als eigenaren van de problemen die in een wijk spelen. Zij zijn ook mede-verantwoordelijk voor de oplossing daarvan. De gemeente draagt in beginsel bevoegdheden en budgetten daartoe over aan een gekozen wijkraad, waarin ook een aantal leden namens de gemeenteraad. In de meest vergaande vorm worden wijkbewoners per straat bij loting aangewezen als lid.

  Omhoog
  337

  In het eerste decennium van de 21e eeuw (tot in 2014) wordt het gemeentebestuur opnieuw gedomineerd door de sociaal-democratische Partij van de Arbeid. In de periode 2006-2010 treedt, voor de tweede maal in de geschiedenis, een links meerderheidscollege aan (zie ook par. 268). In de loop van de jaren tien wordt de partijkeuze van met het hoger onderwijs verbonden Stadjers overheersend. Bij raadsverkiezingen brengt overigens nog geen 60 % van de kiesgerechtigde burgers een stem uit. In 2014 is het opkomstpercentage 54.4 %.
  Sinds de invoering van de Wet Dualisering Gemeentebestuur (2002) maken de wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad (39 leden).
  De verhouding tussen het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad is nu als die tussen regering en parlement. De raad is daarbij het vertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend orgaan. Het College is verantwoordelijk voor bestuur en uitvoering.
  In 2003 verschijnt het eerste burgerjaarverslag van de burgemeester (sinds 2 januari 2015 Peter den Oudsten).
  In 2001 wordt een referendum gehouden over de gemeentelijke plannen voor de herontwikkeling van de noordelijke wand van de Grote Markt. Bij een opkomst van 56.6 % worden de plannen met overweldigende meerderheid verworpen (81.2 %). Bij een tweede referendum, nu over de herontwikkeling van de oostzijde van de Grote Markt (2005), is de opkomst slechts 38.6 %. Het referendum voldoet daarmee niet aan de eisen en wordt beschouwd als niet te zijn gehouden. Een meerderheid van de opgekomen kiezers (53.4 %) gaat overigens akkoord met de plannen.

  • In de plannen voor de noordelijke wand was ook de bouw van een parkeergarage onder het eigenlijke marktplein opgenomen. Met name dit onderdeel ontmoette veel verzet, mede gezien het veronderstelde gevaar van de toegangsroute langs de Martinitoren ('toor'n gait ja schaif stoan', volgens een poster van de tegenstanders).

  Omhoog

  Ruimtelijke orde

  338

  Zowel de - nooit door de Tweede Kamer vastgestelde - Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (2000), als de Nota Ruimte (2005) noemt het gebied Groningen Ė Assen een stedelijk netwerk van nationaal belang, deels ook economisch kerngebied. In de Ruimtelijke Verkenningen 2011 (PBL) wordt voor de regio nog een groei van de bevolking en van het aantal huishoudens voorzien tot 2030. De beroepsbevolking neemt echter na 2020 af.

  • Het in 1996 gesloten convenant Regio Groningen Ė Assen 2030 (par. 272) vormt het kader voor een regionale ontwikkelingsvisie. Het convenant is voor het laatst in 2013 geactualiseerd. Het waarborgen van de bereikbaarheid van de regio wordt gezien als de belangrijkste prioriteit. Er is ook aandacht voor de versterking van de landschappelijke kwaliteit in het algemeen en van de verbindingen tussen stad en landschap (stadsrandzones) in het bijzonder. De 'Koningsas', de cultuurhistorisch zeer waardevolle verbinding Assen-Groningen, vraagt bijzondere aandacht. Juist hier moet duidelijk worden dat wonen, recreatie en economische activiteiten goed kunnen samengaan met de kwaliteit van het landschap.
  338.1 De winning van aardgas in de provincie Groningen (sinds 1959) heeft voor de stad Groningen een bodemdaling tot gevolg: gemiddeld 10 cm. (2004). De hogere waterstanden die daarvan het gevolg zijn maken in het begin van de eeuw een verhoging van kades en dijken noodzakelijk (Hoornsediep, Eemskanaal). Er worden in de stad met regelmaat ook niet-natuurlijke aardbevingen (Gron. bevings) waargenomen (tot een magnitude van 3.6 op de schaal van Richter, bij Huizinge, augustus 2012)
  • In 2014 wordt bekend dat binnen een periode van drie jaar bevingen mogelijk zijn met een magnitude van 4.1. Er is een kans van 10% op hogere waarden. Aanmerkelijke schade aan woningen en aan cultureel erfgoed in de stad is dan niet uitgesloten. In de periode 2012-2014 zijn vanuit de stad Groningen ruim 700 schades gemeld. Daaronder 170 uit de binnenstad, w.o. aan de Martinikerk en het Gotisch huis in de Brugstraat. In totaal lopen 17.000 bestaande en toekomstige woningen in de stad Groningen (met name Lewenborg en Meerstad) risico's op schade door aardbevingen.
  • Sinds 2000 vinden binnen de gemeente 16 aardbevingen plaats. Op 30 september 2014 ligt het epicentrum van een aardbeving (met magnitude 2.8) vlak bij de stad Groningen (Garmerwolde) met vooralsnog 3000 schades als gevolg, onder meer in het Stadhuis.
  • In 2014 zijn in de provincie in totaal 85 aardbevingen waargenomen; in 2015 is het aantal 112; in 2016 110. De zwaarste beving in 2016 vond plaats op 25 april (magnitude 2.4). In 2017 is er een beving met magnitude 2.6. onder Slochteren; op 30 oktober van dat jaar een lichte beving in de wijk Paddepoel (magnitude 1.0.).
  • De burgemeester van Groningen zegt in november 2014 de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de stadjers niet langer te kunnen dragen. Voorjaar 2014 wordt de bouw van het Groninger Forum tijdelijk stilgelegd. Ook andere projecten moeten opnieuw worden beoordeeld op mogelijke bevingsschade, c.q. zo nodig worden versterkt om schade te voorkomen.
  • In de loop van 2015 wordt de winning van aardgas op aandringen van het provinciebestuur en van actiegroepen en op wens van de Tweede Kamer belangrijk beperkt. De landelijke overheid besluit in 2017 de winning nog verder te beperken.

  Een combinatie van bodemdaling en zeespiegelstijging maakt dat de provincie Groningen kwetsbaarder wordt in het geval van extreme weersituaties.
  • In de kern van het gaswinningsgebied treedt momenteel een bodemdaling op van 0.30 m. (tot 2070 oplopend tot 0.47 m., volgens een enkele wetenschapper zelfs tot 0.60 m.). In adviezen aan de regering wordt gerekend met een zeespiegelstijging (als gevolg van opwarming van de aarde) van 0.20 - 0.40 m. tot 2050 en 0.65 - 1.30 m tot 2100. Bij een stijging van 1 m. - zoals in 2016 door wetenschappers voorzien- zonder adequate aanpassing van de dijkhoogten (inmiddels voorzien vanaf 2015) blijft in de provincie Groningen alleen een deel van Westerwolde gespaard. Overigens blijft de feitelijke zeespiegelstijging rond 2010 op jaarbasis nog beperkt tot plm. 0.035 cm.
  • De opwarming van de aarde - als direct gevolg van menselijke activiteit - wordt wel gezien als kenmerk van het mogelijk jongste geologische tijdvak, het Antropoceen (par. 002). De atmosfeer is nu even warm als voorafgaand aan het Pleistoceen (3 Ma geleden).
  338.2 Uit 2007 dateert de Duurzaamheidsvisie Groningen, waarin de ambitie om in 2015 de meest duurzame stad van Nederland te zijn. In 2011 wordt het bereiken van dit doel 10 jaar verschoven. Ingezet wordt op het gebruik van duurzame energie, op behoud en versterking van ecologische waarden en op het tegengaan van geluidsoverlast. Gestreefd wordt naar een energieneutraal Groningen. Het stadion Euroborg (par. 365) geldt als eerste aanzet daartoe.
  • In 2012 verschijnt ook een 'Visie op de ondergrond van de gemeente Groningen'. Het gaat dan om thema's als geothermie, ondergronds bouwen en meervoudig ruimtegebruik, ondergronds transport en opslag, beheer van het archeologisch bodemarchief.
  • In 2016 besluit de gemeenteraad tot het starten van het project Warmtenet Noordwest. Het project houdt in het oppompen van heet zout water uit een boorput op ruim 3 km. diepte, de levering ervan via een warmtenet aan vooralsnog 10.000 woningequivalenten in Selwerd, Paddepoel en Zernike Campus en het terug pompen van het afgekoelde water. Voor de exploitatie wordt opgericht het bedrijf WarmteStad. De gemeentelijke overheid verwacht geen extra seismiciteit als gevolg van de gaswinning in de provincie. In augustus 2017 zegt het Staatstoezicht op de Mijnen - overigens vanaf de aanvang bij de voorbereidingen betrokken - dat de gemeente de risico's op bevingen onderschat. Vooralsnog zal daarom geen vergunning worden afgegeven. In verband daarmee wordt in oktober het project stilgelegd.
  • In 2015 wordt de inrichting van drie parken met tezamen 150.000 zonnepanelen aangekondigd, goed voor de stroomvoorziening van 7.000 huishoudens. Ook wordt gedacht over verwarmde fietspaden.
  338.3 Op 1 juli 2008 wordt een nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht. Daarin worden gemeenten ruimere bevoegdheden toegekend, onder meer op het punt van het vaststellen van bestemmingsplannen. In bestemmingsplannen dient een cultuurhistorische paragraaf te worden opgenomen. Vanaf 2012 is daartoe voorafgaand cultuurhistorisch onderzoek voorgeschreven.
  Vanaf een nader te bepalen tijdstip (2021) geldt de Omgevingswet, een compilatie van 26 oudere wetten en 120 AMvB's.
  • In verband met de aanleg van een transferium bij de Peizerweg is in 2008 een beperkte grenswijziging (3 ha) overeengekomen met de gemeente Noordenveld (ten gunste van Groningen). Daarmee is ook de provinciale grens met Drenthe gewijzigd.

  Omhoog
  339

  Nog juist in de 20e eeuw verschijnt ĎDe stad van straks extra: Groningen in 2010í, een ontwikkelingsprogramma voor stedelijke vernieuwing. Het wordt in 2008 gevolgd door 'De stad op scherp', een ruimtelijke ontwikkelingsvisie die reikt tot 2025. De invoering van de Omgevingswet (2018) vraagt rond 2020 een nieuw Omgevingsplan, voorafgegaan door een Omgevingsvisie. De vigerende plannen betreffen de volgende thema's.

  • Verruiming en versterking van de binnenstad met gebieden met specifieke functies zoals de Westerhaven, bestemd voor grootschalige detailhandel (in 2001 gereed gekomen, commercieel een succes, maar door stedenbouwkundigen bekritiseerd wegens het verlies aan openbare ruimte); het Ebbingekwartier (laboratorium, werkplaats en podium voor creatieve functies, 2007); het Sontplein (grootschalige detailhandel, 2007).
  • Hoogwaardige gebiedsontwikkeling langs de as Sontweg - Driebond (onder meer de toegangsroute naar Meerstad); idem in het gebied Europapark/Kempkensberg en in Zernike Campus. Verbetering ruimtelijke kwaliteit van het gebied ten noorden van het UMCG (met een concentratie van activiteiten rond het thema 'healthy ageing') en het gebied rond het Martiniziekenhuis.
  • In 2010 wordt vastgesteld dat nieuwe kantoorontwikkeling in het stationsgebied niet meer aan de orde is. Wel worden (2011) plannen ontwikkeld om het station Groningen ook aan de zuidzijde te ontsluiten. In beeld is onder meer ook een spoorkruisende bus- en fietstunnel.
  • Programmaís van wijkvernieuwing, met sloop, renovatie/herindeling en nieuwbouw van (sociale huur)woningen; het voorkomen van een eenzijdige bevolkingsopbouw; aandacht voor buurteconomie en het sociaal-cultureel voorzieningenniveau; beheers- en onderhoudsprogrammaís. Gestreefd wordt naar levensloopbestendige woonmilieus en naar onderscheidende wijken.
   Het door het Rijk geinitieerde grotestedenbeleid wordt in de 21e eeuw aanvankelijk voortgezet met soortgelijke programma's in zgn. 'Vogelaarwijken' (naar de gelijknamige minister).
  • De ontwikkeling van nieuwe - thematische Ė bedrijventerreinen en kantoorlocaties; de herstructurering van bestaande terreinen. Rond 2010 is de vraag naar bedrijfs- en kantorenlocaties evenwel sterk gedaald, in hoofdzaak als gevolg van economische omstandigheden.
  • In de oostelijke ringweg zijn ongelijkvloerse kruisingen aangebracht (gereed 2016). Over de verdere uitbouw van de zuidelijke ringweg (Aanpak Ring Zuid) , met een gedeeltelijk verdiepte ligging en overkluizingen of 'tunneldeksels', is in 2009 definitief besloten. Met de uitbouw (feitelijke aanvang 2017) hangt samen de bouw van een Helperzoomtunnel ter vervanging van de overweg Waterloolaan. Het geheel moet in 2021/2022 gereed zijn.

  Omhoog
  340

  In 2003 wordt vastgesteld de Binnenstadsvisie 'Hart in de Stad', met als hoofddoelstellingen het behoud van de multifunctionaliteit en het versterken van de uniciteit van Groningen in nationaal opzicht. In 2016 verschijnt een herziene binnenstadsvisie onder de titel 'Bestemming Binnenstad'.
  Het karakter van de binnenstad wordt ook in het begin van de 21e eeuw verder voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop de detailhandel en de horeca zich ontwikkelen; eventueel ook in de vorm van hybride concepten. Het aantal zelfstandige ondernemers daalt; het aantal filialen van landelijke ketens vertoont een stijgende tendens. Enkele ketens zijn zeer grootschalig.

  • In de binnenstad is vooral sprake van boodschappen doen, vergelijkend winkelen en recreatief winkelen. Een vierde variant, het doelgericht winkelen, ondervindt concurrentie van woonwarenhuizen, meubelboulevards en tuincentra, die buiten de binnenstad zijn gevestigd. Het belang van specifieke voorzieningen in de binnenstad die de verblijfsfunctie versterken wordt groter. Het gaat daarbij om een combinatie van gezelligheid, de beleving van cultuurhistorische waarden, winkelen, horeca, cultuur, evenementen en faciliteiten voor kenniswerkers. De binnenstad wordt gezien als experiencecenter. Vanaf 2015 mogen winkels elke zondag tot 22.00 uur geopend zijn.
  • In 2016 wordt besloten het voetgangersgebied in het centrum nog met 20 % uit te breiden. Busroutes zullen worden verlegd naar de Diepenring en de Westerhaven en worden vervangen door een binnenstadsbus (2017). Een en ander is voor de gehele binnenstad uitgewerkt in een leidraad voor de openbare ruimte. Opmerkelijk daarin zijn de herintroductie van stoepen (trottoirs), van molgoten en het gebruik van zichtlijnen.
  • Halverwege de jaren tien neemt het winkelen via internet een grote vlucht: in 2013 is landelijk 57 % van de internetgebruikers frequent e-shopper. In de periode 2011-2013 is het aantal winkelvestigingen (650 in 2011) gedaald met 5 %. Het neemt vooralsnog niet verder af. De leegstand van winkelvloeroppervlakte stijgt tussen 2004 en 2016 van 6.19 % tot 11.25 %. Gesignaleerd wordt (2016) de combinatie van een fysieke en een digitale winkel. Het aantal horecavestigingen groeit, met name in de daghoreca.
  • De concurrentiekracht van plaatsen als Delfzijl, Winschoten en Veendam neemt in snel tempo af (vgl. par. 269).
  340.1 Er is ook aandacht voor het beheer en de promotie van de binnenstad in de vorm van binnenstadsmanagement en citymarketing. Het (in de loop van de jaren dalend) aantal bezoekers bedraagt op jaarbasis plm. 22 miljoen (2013). Niet-inwoners van Groningen zijn verantwoordelijk voor 42 % van het bezoek aan de binnenstad en voor 60 % van de bestedingen.
  Tweederde van de bezoekers aan de binnenstad komt om te winkelen; in totaal 16 % kan als toerist worden aangemerkt, 19 % komt speciaal voor het Groninger Museum. Groningen is in 2006 de vijfde stad in Nederland voor wat betreft de aantallen dagtoeristen (4.5 miljoen).
  • In 2006 komen onderzoeken gereed naar de haalbaarheid van een kabelbaan tussen stadion Euroborg en de Grote Markt (via het UMCG). De (toeristische) vervoerspotentie wordt hoog ingeschat. Een jaar later zegt het gemeentebestuur niet te willen meewerken aan de eventuele realisatie van het trajectgedeelte UMCG - Groninger Forum. In juli 2011 zegt het gemeentebestuur toe alsnog aan het plan voor een kabelbaan mee te werken mits daaruit geen financiŽle verplichtingen voor de stad voortvloeien. De kosten van een kabelbaan bedragen (begin 2015) 60 miljoen; de voorbereiding ervan duurt zeker vijf jaar. In maart 2016 laat het gemeentebestuur evenwel weten definitief niet mee te werken aan de plannen. Een kabelbaan zou rechtstreeks het openbaar vervoer beconcurreren.
  • De VVV gaat in 2003 op in het Marketingbureau Groningen. In 2004 wordt besloten de 'provinciale' slogan 'Er gaat niets boven Groningen' (1989) ook voor de positionering van de stad Groningen in te zetten. De gemeente Groningen gebruikt vanaf 2008 daarnaast de enkele aanduiding 'Stad.' (met een punt). Die aanduiding zal overigens per 2019 (gemeentelijke herindeling) vervallen.
   In 2004 wordt - uit toeristische overwegingen - een 30-tal gangen in de binnenstad opgeknapt en van informatiepanelen voorzien.
   Eind 2014 wordt een masterplan meertalige bewegwijzering aangekondigd.

  Omhoog
  341

  In november 2004 is een plan gepresenteerd in het kader van de herontwikkeling van de oostelijke wand van de Grote Markt.
  Het plan omvat onder meer - aan een nieuw plein achter de Grote Markt - de bouw van het Groninger Forum dat als nieuw icoon voor de stad moet dienen (zie par. 364). De oostelijke wand wordt in het plan dichter naar het marktplein gesitueerd. De uitmonding van het Martinikerkhof op de Grote Markt - met als hoekpand het nieuwe gebouw van studentensociŽteit Mutua Fides - is versmald. Het geheel zal in 2019 voltooid moeten zijn en is mede bedoeld om 'de Grote Markt zijn grandeur terug te geven'.
  Voor wat de ontwikkeling van de noordelijke wand van de Grote Markt en van het marktplein zelf betreft is er vanaf 2007 een discussie gaande over het bouwblok tussen Kreupelstraat en O.Ebbingestraat. In 2017 wordt in dit bouwblok het bankgebouw evenwel gerenoveerd.

  • De inwoners van Groningen (en ook anderen) kunnen in 2007 kiezen uit een zevental ontwerpen van gerenommeerde architecten voor het Groninger Forum. Uitgebracht worden niet minder dan 21.600 stemmen.

  Omhoog
  342

  In het noordoostelijk deel van de voormalige vestinggordel wordt in het begin van de eeuw de toen zogeheten wijk Ciboga gebouwd (plm. 1.200 woningen).
  Ciboga sluit aan op de Korreweg en op het AZG. In 2003 vindt een ingrijpende herziening van het stedenbouwkundig plan plaats. De architectuur wordt versoberd, maar de wijk blijft autoluw.
  In het begin van de eeuw wordt ook gebouwd in de buitenwijken Piccardthof, Gravenburg en Reitdiep (in deze wijk o.m. ook een jachthaven met 200 ligplaatsen), terwijl een aanvang wordt gemaakt met het bouwen van woningen in de nieuwe wijken De Linie (rond de Euroborg en het oostelijk deel van de voormalige Helperlinie). De verdere ontwikkeling van de De Held III wordt in 2011 daarentegen stilgelegd.
  In 2004 wordt, onder de naam 'De Intense Stad', een plan gepresenteerd met 35 bouwlocaties binnen de bestaande stad, geschikt voor functiemenging en verdichting. In 2006 wordt een eerste object gerealiseerd (de Palladiumflat in Vinkhuizen). Aansluitend is er in 2009 een plan om op 30 locaties grondgebonden laagbouwwoningen te realiseren.

  • In 2002 wordt een verdubbeling van het aantal tot 2010 te bouwen woningen aangekondigd (tot 1.800 woningen per jaar). Deze doelstelling wordt in de jaren daarna niet gehaald. In 2004 worden slechts 600 nieuwe woningen gebouwd; in 2009 daarentegen plm. 1.300.
   Airconditioning in particuliere woningen vindt in het begin van de eeuw op bredere schaal toepassing.
  • De sluiting van ťťn van de suikerfabrieken in 2008 (zie par. 366) heeft tot gevolg dat 3-400 ha bedrijventerrein (inclusief vloeivelden) op een binnenstedelijke locatie beschikbaar komt voor andere doeleinden. Op een deel ervan kunnen tijdelijke, kleinschalige projecten worden ontwikkeld; c.q. kan het dienen als evenemententerrein. Voor het geheel ('Suikerfabriek') wordt in 2016 een ontwikkelstrategie gepubliceerd. Kernwaarde daarin is het zoeken naar nieuwe vormen van energie- en watervoorziening. Als mogelijke iconen worden genoemd de Silokathedraal en en een Energy tower. Woningbouw zal allereerst plaatsvinden op de voormalige vloeivelden ten zuiden van de spoorlijn.
  • Het aantal ligplaatsen voor woonboten bedraagt 434 (2014).

  Omhoog
  343

  Oostelijk van de stad, deels op grondgebied van de gemeente Slochteren, wordt in 2008 begonnen aan de bouw van Meerstad , een zelfstandig woongebied dat uiteindelijk plm. 10.000 woningen zou moeten omvatten. Meerstad - globaal het oude Scharmerzijlvest - krijgt daarnaast een belangrijke functie als recreatiegebied, tevens waterberging (600 ha: groter dan het Zuidlaardermeer). Eind 2018 is het land artproject Park Meerstad gereed, 'een groot ritmisch gebaar'. De eerste woningen komen in 2011 gereed. In hetzelfde jaar wordt besloten - gegeven de economische omstandigheden - slechts maximaal 6.500 woningen te bouwen in de periode tot 2035-2040. Vanaf 2017 wordt de ontwikkeling van de wijk weer versneld. Het gebied ressorteert sinds 2017 in in zijn geheel - samen met een klein deel van de huidige gemeente Slochteren - onder de gemeente Groningen.
  In 2005 is een begin gemaakt met woningbouw in de wijk Ter Borch in Eelderwolde, deels in de gemeente Tynaarlo. De wijk zal 1.250 woningen tellen en worden ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten.
  Een groot deel van het recreatiegebied Kardinge wordt (2004) door Natuurmonumenten beheerd.
  In de overgangsgebieden tussen de stad en de dorpen rondom zal ten minste tot 2040 niet worden gebouwd.

  Omhoog
  344

  De architectuur in Groningen kenmerkt zich aan het begin van de eeuw niet meer door confrontatie en conflict, maar door een 'herinterpretatie van het verleden'. De stadsbouwmeester ziet als oorzaak het tegemoet willen komen aan het toenemend verlangen naar een vertrouwde omgeving dicht bij huis: gevolg van de mondialisering. De architectuurnota 'Tekenen voor de stad' (2006) benadrukt nog eens de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de ruimtelijke en sociale samenhang in de inrichting van de stad. In 2010 spreekt het gemeentebestuur uit bijzondere aandacht te willen geven aan de kwaliteit van architectuur en stedebouw. Hetzelfde geldt voor het cultureel erfgoed. In 2014 wordt ook genoemd de invloed van de ruimtelijke omgeving op de gezondheid.
  In mei 2002 is door de gemeenteraad een beleidsnota hoogbouw vastgesteld. Ook in Groningen wordt nu hoogbouw mogelijk (in gebieden buiten de historische binnenstad), mits het gaat om kwalitatief hoogwaardige architectuur die bovendien op de begane grond functioneel goed is in te passen.

  • Twee nieuwe rijkskantoorgebouwen langs de Weg der Verenigde Naties bij Kempkensberg (2011) zijn tot 92 m. hoog. (De Martinitoren meet 97 m.).
  • In 2014 worden in een gemeentelijke nota diverse acties aangekondigd rond het thema 'Ruimtelijke Kwaliteit'.

  Omhoog
  345

  In het begin van de eeuw verzorgt een zestal woningbouwcorporaties (w.o. die in de vroegere gemeenten Hoogkerk en Noorddijk) de bouw en het beheer van sociale huurwoningen. In 2001 wordt de naam van woningbouwvereniging Volkshuisvesting gewijzigd in IN. Onder de naam Lefier is IN in 2009 samengegaan met enkele niet-Groningse corporaties.
  In 2003 fuseren de corporaties in Hoogkerk en Noorddijk tot de nieuwe corporatie Woonstade (in 2012, na een nieuwe fusie met een elders gevestigde corporatie, verandert de naam in Steelande; in 2017 - na een nieuwe fusie - in Wierden en Borgen).

  • Overigens verstrekt het rijk sinds 1995 geen subsidies meer voor de bouw van sociale huurwoningen. Daarmee is de rol van de woningbouwcorporaties niet meer fundamenteel verschillend van die van projectontwikkelaars. Ook in Groningen worden sociale huurwoningen verkocht om met de opbrengst daarvan in nieuwbouw en wijkvernieuwing te kunnen investeren.
   De marktwerking heeft in het begin van de eeuw een groot tekort aan betaalbare woningen tot gevolg. Bovendien is het voor de gemeentelijke overheid niet meer mogelijk om met behulp van subsidies gewenste ontwikkelingen volledig te sturen.
  • Het aantal panden dat mag worden bestemd voor kamerverhuur (aan studenten) wordt - in overleg met bewoners - per wijk vastgesteld (op maximaal 15 %, 2010). In de binnenstad geldt geen beperking. Tot 2014 zullen - op basis van de Structuurvisie Wonen 2010-2020 - 4.500 extra wooneenheden voor jongeren worden gebouwd.

  Omhoog
  346

  Het stedelijk kabel- c.q. glasvezelnet is aangesloten op het Europese net en op het (in de Eemshaven aanlandende) Tycom global Network.
  Groningen Internet Exchange (GN-IX) is een internationaal internet-knooppunt. In de stad (en bij de Eemshaven) staan grote internationale datacentra, onder meer van Google.
  Een draadloos wi-fi netwerk voor de binnenstad en Zernike is gereed in 2010. Het kent geen hotspots.

  • Draadloos Groningen zou, volgens de oorspronkelijke plannen, in 2011 in de gehele gemeente operationeel hebben moeten zijn. Eind 2010 wordt het project evenwel voorlopig gestaakt. In 2013 wordt het netwerk in de binnenstad weer opgestart.
  In 2013 heeft 95 % van de Nederlandse huishoudens toegang tot internet. Het aantal vaste telefoonaansluitingen vertoont een dalende tendens. In 2010 wordt voor het eerst meer mobiel gebeld dan via het vaste net. Smartphones zijn sinds 2008 op de markt. In 2013 heeft twee derde van het aantal gezinnen een smartphone met internettoegang ter beschikking.
  • Alle postkantoren worden in het begin van de eeuw gesloten; het 'Hoofdpostkantoor' aan het Munnekeholm in 2009. De posterijen in Nederland zijn in 1989 geprivatiseerd en afgesplitst van de telefoondienst. In 2011 vindt opnieuw een splitsing plaats: nu tussen de brievenposterij en de pakketdienst.
   Het verzenden van telegrammen is sinds 2004 volledig geprivatiseerd; de openbare telexdienst (sinds 1933 via de telefoondienst) is beŽindigd in 2007.

  Omhoog
  347

  In 2006 stelt het gemeentebestuur vast dat binnen Groningen de nog steeds toenemende automobiliteit stuit op fysieke en milieugrenzen. Daarom wordt onder meer ingezet op verruiming van de capaciteit van de ringwegen. In de eerste decenna van de eeuw gaat het daarbij om de zuidelijke en westelijke ringweg. Met name de zuidelijke ringweg is een knelpunt.

  • Het daily urban system heeft betrekking op 160.000 verplaatsingen per dag. Daarvan vindt 74 % per auto plaats en 26 % met het openbaar vervoer (gelijk verdeeld tussen trein en bus). Het aantal vervoersbewegingen in en uit Groningen per (brom)fiets, e.d. bedraagt daarnaast plm. 21.000. De inkomende werkpendel (60.000) is 2.25 maal de uitgaande pendel. Het aantal motorvoertuigen in de gemeente Groningen bedraagt in 2015 in totaal 84.000 (het aantal personenwagens 69.300).
  • Een extra verbinding tussen de rijkswegen A28 en A7, waarvan sinds 1995 sprake is (par. 290), wordt in 2009 definitief geschrapt uit het Provinciaal Omgevingsplan. Een verkorte verbinding tussen A7 en Beneluxweg komt in hetzelfde jaar gereed.

  Omhoog
  348

  De exploitatie van de spoorlijnen van Groningen naar Nieuweschans (-Leer), Delfzijl en Roodeschool is sinds mei 2000 gegund aan het bedrijf Arriva (eerder NoordNed). Vanaf oktober 2007 is aan de lijn Groningen - Bad Nieuweschans (-Leer) ook een voorlopige halte Groningen-Europapark geopend. Het eigenlijke station - ook voor de stoptreinen naar Zwolle - is eind 2012 gereed gekomen. De Groningse stations tellen plm. 21.200 instappers per dag (2015).

  • Arriva exploiteert sinds 1999 ook de lijn naar Leeuwarden en de nevenlijnen in Frysl‚n. In de periode 2002-2008 stijgt het vervoer op de regionale lijnen in Groningen gemiddeld met 27 %; dat op de lijn naar Bad Nieuweschans zelfs met 56 %.
  • Regulier personenvervoer tussen Groningen en Veendam vindt plaats sinds 1 mei 2011. Een aansluitende verbinding met Stadskanaal wordt beoogd in 2020. De provincie Groningen neemt 2015/16 een definitief besluit. In 2017 zijn beheer en onderhoud evenwel nog niet geregeld en ook de spoorwegwetgeving dient nog gewijzigd. Een verbinding tussen Musselkanaal en Emmen vereist de aanleg van nieuwe infrastructuur, maar zou wel een lijn Groningen - Almelo mogelijk maken (2017).
  • Op de lijn naar de Eemshaven (-Borkum) zal vanaf 2018 ook personenvervoer plaats vinden.
  • In 2006 komt bij het station Groningen een stallingsmogelijkheid voor 4.500 rijwielen gereed. In 2014 zijn er in totaal plm. 10.000 stallingsplaatsen. In 2021 zullen 15.000 plaatsen noodzakelijk zijn.
  • In 2021 is het Hoofdstation geen kopstation meer. De regionale treinen zullen ook andere stations gaan bedienen (de lijn naar Leeuwarden eindigt/begint in 2020 bij station Europapark). Het aantal perrons zal worden uitgebreid.
  In november 2007 besluiten het kabinet en de Tweede Kamer opnieuw geen snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen aan te leggen. Voor zo'n verbinding - liefst uit te voeren als magneetzweefbaan - is sinds 1992 door de Noordelijke provincies gelobbied.
  • Een Zuiderzeelijn in de vorm van een hogesnelheidslijn zou niet verantwoord te exploiteren zijn en het 'ruimtelijk-economische structurerend rendement' is te beperkt. Een nieuwe regionale spoorlijn Groningen - Drachten - Heerenveen is een onderdeel van het vervangend pakket aan maatregelen, maar blijkt (in 2012) voor het beschikbare bedrag niet te realiseren. Dat geldt ook voor een mogelijke railverbinding tussen Groningen en Leek/Roden. Besloten is nu (2015) de infrastructuur voor de bus op te waarderen.

  Omhoog
  349

  Het rioleringsstelsel heeft eind van de jaren tien een lengte van plm. 875 km. De rioolzuiveringsinstallatie in Garmerwolde wordt rond 2012 gerenoveerd en uitgebreid. Zie ook par. 300.

  Omhoog
  350

  Het stads- en streekvervoer is in het begin van de eeuw geconcentreerd aan de noordzijde van het station Groningen. In 2002 gaat het daarbij om 3.000 bussen per dag, die tezamen 23 lijnen naar de verschillende stadswijken en 53 streeklijnen bedienen. Snelbussen als die naar Emmen, Assen en Drachten rijden tijdens de spitsuren elk kwartier. Een snelbus naar Groningen Airport Eelde rijdt vanaf 2016. Acht keer per dag (2012) is er een busverbinding met Bremen en verder. Door de binnenstad rijden dagelijks meer dan 900 bussen. Het busstation wordt in 2021 verplaatst naar de zuidzijde.

  • De prognoses voor het aantal verkeersbewegingen naar en van Groningen (tot 215.000 per dag in 2020) leiden vanaf 1997 tot discussies en besluiten over het toekomstige openbaar vervoer in de regio, naderhand aangeduid als het Kolibri OV-netwerk,waarin onder meer tramverbindingen in Stad die aan het openbaar vervoer een kwaliteitsimpuls zouden moeten geven. Tegenstanders, ook die in de gemeenteraad, spraken evenwel van een prestigeproject. De politieke onenigheid leidt in 2012 tot het besluit geen tramlijnen aan te leggen. Volgens de plannen zouden twee stadslijnen - naar Zernike en Kardinge - in 2016 gereed hebben moeten zijn. (Voor de tramverbindingen in de 20e eeuw zie par. 294; voor die in de 19e eeuw par. 229.)
  • De verbindingen tussen het stadscentrum en de grote P&R-terreinen worden van 1994-2014 onderhouden met speciale citybussen (1.5 miljoen passagiers in 2007). De terreinen worden nu bediend door hoog-frequente reguliere buslijnen.
  • De toename van het aantal elektrische fietsen (e-bikes) leidt mogelijk (2013) tot het aanpassen van rijwielpaden (plm. 60 % van het aantal verplaatsingen in de stad gebeurt per fiets).

  Omhoog
  351

  Sinds 1984 is sprake van plannen voor baanverlenging op Groningen Airport Eelde . Het initiatief is daarna verstrikt geraakt in een reeks van vertragende procedures. In 2012 zijn uiteindelijk alle bezwaren door de Raad van State verworpen en wordt een begin gemaakt met de uitvoering. In april 2013 is de baan geopend. Er is echter geen eenstemmigheid over de reŽle kansen op een positief rendement van de luchthaven.

  Omhoog

  Bevolking

  352

  De gemeente Groningen (oppervlakte 10.143 hectare) heeft per 1 januari 2017 202.700 inwoners (medio 2000 plm. 173.500, per 1 januari 2016 201.000). Een inwonertal van 200.000 wordt bereikt op 28 oktober 2014.
  In 2013 vestigden zich in Groningen 18.300 personen (voornamelijk studenten in de leeftijdsgroep 17-21 jaar, met een meerderheid aan vrouwen); het aantal vertrekkenden bedroeg 16.600 (w.o. een fors aantal in de leeftijdsgroep 26-40 jaar). Het geboorteoverschot bedraagt 685 personen. Gerekend wordt met een jaarlijkse bevolkingstoename van 2.100 (in 2015 660).
  In 2009 is 11.3 % van de bevolking 65 jaar of ouder (dit percentage zal rond 2025 20 % bedragen, in 2002 was het 12.5 %); de leeftijdsgroep 20 - 29 jaar omvat in 2015 ruim 28 % van de bevolking.
  De gemiddelde levensverwachting in Nederland aan het begin van de eeuw is voor mannen 78 jaar; voor vrouwen 82.3 jaar. Gerekend wordt met een stijging van drie maanden per jaar. In 2015 betreft de helft van het aantal sterfgevallen in Stad inwoners van 90 jaar en ouder. Het totale aantal sterfgevallen in Groningen bedraagt 1.300-1.400 per jaar, voornamelijk aan kanker (plm. 30 %) en hart- en vaatziekten (eveneens plm. 30 %). Plm. 5 % van de sterfgevallen betreft een niet-natuurlijke oorzaak.
  In 2015 hebben nog plm. 10.300 Groningers (tezamen 5.1 % van de totale bevolking) de Bevrijding in 1945 bewust meegemaakt (zij het niet noodzakelijkerwijs in Groningen): zij bezochten toen al ten minste de lagere school.
  Plm. 41 % van de Stadjers is ook in de gemeente Groningen geboren, 10.3 % in de overige Groninger gemeenten, 8 % in Friesland en 7 % in Drente. Tweederde van het aantal inwoners stamt dus uit het Noorden van het land.

  Het aantal huishoudens in de stad bedraagt in 2009 88.100. Daaronder 39.200 eenpersoonshuishoudens; 29.200 meerpersoonshuishoudens zonder kinderen en 19.900 huishoudens met kinderen. Het aantal eenpersoonshuishoudens zal tot 2025 nog oplopen met ruim 24 %, het aantal tweepersoonshuishoudens met 15 %. Gemiddeld telt een huishouden 1.65 personen (landelijk 2.19).
  Het aantal niet in Nederland geboren inwoners in 2000 bedraagt 30.700 (17.5 % van de bevolking; in 2009 19.7%: de helft daarvan is afkomstig uit een niet-westers land). In Groningen wonen 4.400 Duitsers, 3.100 Surinamers en 3.200 Antillianen en Arubanen. Van Turkse origine zijn in 2011 1.400 Groningers; van Marokkaanse herkomst 1.100. In de 21e eeuw neemt het aantal Duitsers verder toe (tot 5.600 in 2011); ook het aantal Chinezen loopt op (tot 1.562). De inwoners van de gemeente Groningen behoren tot 184 nationaliteiten.
  Groningen telt aan het begin van de eeuw 83.300 zelfstandige woningen (1.021/km≤). Per bewoond adres worden 1.25 huishoudens geteld. De bevolkingsdichtheid is (2009) 2.200 inwoners/km2.

  Omhoog

  Zingeving, zorg en welzijn

  353

  De betekenis van de historische kerkgenootschappen als bezielende instituties die de sociale cohesie binnen de Nederlandse samenleving bevorderen, is in het begin van de 21e eeuw nagenoeg vervallen. Religie, c.q. spiritualiteit wordt in toenemende mate individueel, dan wel in lossere verbanden beleefd. Evangelische gemeenten beleven een opbloei, die deels ten koste gaat van meer traditionele groeperingen.
  Genoemde ontwikkeling houdt niet in dat morele normen en waarden die zijn ontleend aan de christelijke godsdienst hun betekenis volledig hebben verloren. Ook het christelijk erfgoed houdt zijn waarde. Van een daarop gebaseerde 'publieke religie' kan evenwel niet meer worden gesproken.
  In Groningen rekent - volgens het CBS (2015) - 71.5 % van de inwoners zich niet meer tot een religieuze groepering. Voor jongeren ligt genoemd percentage hoger.
  353.1. In 2004 vindt een fusie plaats tussen de Nederlandse Hervormde Kerk (daarin begrepen de Eglise Wallonne), de Gereformeerde kerken in Nederland en de Evangelisch Lutherse kerk.
  In de stad Groningen telt deze Protestantse Kerk in Nederland in 2015 ca 13.200 leden; ca 7 % van de bevolking; in Hoogkerk is een afzonderlijke PKN-gemeente). De evangelisch-lutherse streekgemeente functioneert zelfstandig.
  Ongeveer 26 % van de leden van de PKN is belijdend lid, de andere zijn zgn. 'doopleden'. Het aantal leden daalt landelijk met 2.5-3 % per jaar, voornamelijk door overlijden.

  • In Groningen en Haren noemt in 2003 ca. 6 % van de inwoners zich rooms-katholiek. Op basis van cijfers voor het gehele bisdom (105.000 zielen in 2013) zou het aantal rooms-katholieken in de gemeente Groningen momenteel plm. 9.400 moeten bedragen. In de stad zijn (2017) nog twee parochies, waarvan er een is gefuseerd met parochies in Haren en Zuidhorn. Het bisdom gaat (2010) uit van een terugloop van het ledenaantal met 20 % in de periode tot 2020; respectievelijk van een terugloop in het aantal kerkgangers met 40 %. Het r.-k. bisdom Groningen draagt sinds 2006 de naam Groningen-Leeuwarden. De toevoeging verwijst naar het ooit zelfstandige bisdom Leeuwarden (1559-1580). In Groningen is ook een oud-katholieke parochie (Witte de Withstraat).
  • De overige denominaties zijn - op basis van historische gegevens - onder te verdelen in vrijzinnige groeperingen (vrijzinnig hervormden, doopsgezinden, remonstranten en de religieus-humanistische apostolischen) circa 0.7 %; orthodoxe groeperingen als de reformatorische kerken (3.8 %, daaronder christelijke gereformeerden, vrijgemaakt gereformeerden, nederlands gereformeerden, hersteld gereformeerden en de gereformeerde gemeente) en evangelische gemeenten (2.5 %, daaronder baptisten gemeenten, pinkstergemeenten, het Leger des Heils en de zevendedagsadventisten); overige 2.5 % (daaronder enkele kerkgenootschappen van deels buitenlandse origine en de Joodse gemeente). De Joodse gemeente telt in 2016 nog 50 leden.
  • Het aantal feitelijke kerkgangers beperkt zich (2008) bij de protestantse en de rooms-katholieke kerk tot ruim 5 % van het aantal geregistreerde leden. Bij sommige andere kerkgenootschappen ligt het hoger.
  Aan de historische (d.w.z. vůůr 1900 gebouwde) kerkgebouwen die (deels) aan hun aanvankelijke bestemming zijn onttrokken is in 2004 toegevoegd de Remonstrantse kerk (1883, Coehoornsingel). De Martinikerk en de Nieuwe Kerk zijn op zondag opnieuw in gebruik als regulier kerkgebouw, nadat nieuwere gebouwen zijn afgestoten.
  • Van de jongere kerkgebouwen worden in 2008 gesloten de gereformeerd vrijgemaakte Noorderkerk (Akkerstraat, 1920, verbouwd tot appartementengebouw) en de baptistenkerk aan de Meeuwerderweg (1927, idem). In 2013 volgen de oorspronkelijk gereformeerde Stadsparkkerk (1956), in 2017 de vrijgemaakt gereformeerde Opstandingskerk (P.C.Hooftlaan, 1967) en de PKN-kerk 'De Ark' (Haydnlaan, 1964).

  Omhoog
  354

  Bij de aanvang van de eeuw loopt 15 % van de 40.000 jongeren (- 23 jaar) het risico van normoverschrijdend gedrag.
  Van de inwoners van Groningen heeft 22 % te kampen met een ernstige psychische problematiek; 8 % met eenzaamheid (2007).

  • Plm. 800 inwoners maken gebruik van voorzieningen voor maatschappelijke opvang (2008). Verder zijn er 800 problematische drugsverslaafden (van de in totaal 1.900 drugsverslaafden). Een 550-tal inwoners wordt behandeld wegens alcoholverslaving (16 % van de volwassenen drinkt ten minste 1x per week zes glazen of meer); 55 wegens een gokverslaving. Tot 200 personen veroorzaken overlast.
   Om overlast en (gewelds)criminaliteit tegen te gaan voert de overheid een veiligheidsbeleid (met instrumenten als cameratoezicht en - in beginsel - elektronisch toezicht en nachtdetentie).
  In het begin van de eeuw (2007) is bij 41 % van de volwassen Groningers sprake van overgewicht.

  Omhoog
  355

  De sinds 1945 opgebouwde 'verzorgingsstaat' wordt in deze eeuw steeds meer gelimiteerd. Voor de gemeentelijke overheid geldt als uitgangspunt voor alle vormen van beleid de mate van zelfredzaamheid en van de 'samenredzaamheid' van de Stadjers. In de jaren tien worden individuele aanspraken op overheidssteun uit politieke en financiŽle overwegingen drastisch beperkt en wordt voor veel taken een beroep gedaan op vrijwilligers.
  Het besteedbaar inkomen (studenten inbegrepen) in 2012 bedraagt in de gemeente Groningen gemiddeld Ä 19.700 per persoon (landelijk Ä 24.100). Van alle Groningse huishoudens behoort 31 % tot de laagste inkomensgroepen; 12 % tot de hoogste.
  355.1 De Algemene Bijstandswet (oorspronkelijk uit 1965) wordt in 2004 vervangen door de wet Werk en Bijstand en in 2015 door de Participatiewet.

  • De wet verplicht in beginsel iedereen om naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te zoeken en te aanvaarden c.q. door de gemeente op te leggen activiteiten te verrichten voordat een uitkering kan worden verkregen. In Groningen zijn er (2003) 8.500 uitkeringsgerechtigden. In 2009 zijn er 7.860 cliŽnten.
  • In de periode 2012-2016 zal op grond van de Participatiewet het aantal personen, werkzaam in de Sociale Werkvoorziening, verminderen van 13.500 tot 4.500, zullen 4.000 cliŽnten van de Wet Algemene bijzondere ziektekosten (AWBZ) worden overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en zal het aantal jeugdigen, in aanmerking komend voor jeugdzorg, toenemen met 3.500. In 2016 feitelijk 10.4 % van het aantal minderjarigen.
  355.2 De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanaf 2007 vergroot de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een reeks zorgvoorzieningen, tot dusverre geregeld op rijksniveau. Daaronder de volledige thuiszorg, voorzieningen voor ouderen en gehandicapten, het verstrekken van hulpmiddelen en woningaanpassingen. Vanaf 2015 geldt een nog meer omvattende wet. Verzorgingstehuizen voor ouderen maken in de eerste decennia van de eeuw plaats voor zorgwoningen rond een zorgpunt of verpleegunit. De kosten van zorg en huur worden afzonderlijk berekend aan de afnemers.
  355.3 De gemeenten zijn vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg, inclusief onder meer de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen en de gesloten jeugdzorg. Een en ander is geregeld in de Jeugdwet.

  Omhoog
  356

  De voorzieningen voor kinderopvang (ruim 1.000 plaatsen in 2003) worden gevarieerder. Vanaf 2007 zijn basisscholen verplicht te voorzien in voor-, tussen- en naschoolse opvang van hun leerlingen. Overigens worden na 2010 ook bezuinigd op de toeslagen voor de kosten van kinderopvang.

  Omhoog
  357

  In 2005 verandert de naam van het Academisch Ziekenhuis Groningen in Universitair Medisch Centrum Groningen (UCMG), dat niet alleen het ziekenhuis, maar ook de medische faculteit van de RUG omvat. Het ziekenhuis telt 1340 bedden. Een nieuw Martini-ziekenhuis (580 bedden) aan de Van Swietenlaan wordt in 2007 in gebruik genomen. Plm. 27 % van de patiŽnten in de ziekenhuizen is afkomstig uit de stad.

  Omhoog

  Onderwijs

  358

  De stad Groningen beschikt in 2005 over een tiental vensterscholen Dit aantal zal nog worden uitgebreid.

  • Het uit ScandinaviŽ afkomstige concept van de vensterschool gaat uit van de wederzijdse beÔnvloeding van school en buurt en is gericht op de opvoeding van kinderen tot 15 jaar en van hun ouders. Praktisch is de school een samenwerkingsverband van een reeks instellingen, die Ė ook na de reguliere schooltijden - gedurende een zogenaamde Ďverlengde schooldagí een breed scala aan activiteiten aanbieden. Voorbeelden daarvan zijn: kinderopvang, peuterspeelzalen, muziekonderwijs, culturele activiteiten, sport, opvoedingsondersteuning en volwasseneneducatie. Het gemiddelde deelnamepercentage is 33 % (in 2002).
   Het concept, in Nederland voor het eerst toegepast in Groningen, staat inmiddels ook wel bekend als Ďbrede schoolí.
  • Na een evaluatie wordt in 2012 besloten in het samenwerkingsverband de school als onderwijsinstelling de regierol te geven en de aandacht nadrukkelijker te concentreren op onderwijs en opvang. Met de zogeheten Nieuwe Vensterschool is Groningen koploper in de ontwikkeling van integrale kindcentra.
  Alle leerlingen in het basisonderwijs behoren in 2004 in het bezit te zijn van een Ďdigitaal rijbewijsí. Op een enkele school wordt in dat jaar ook Engelse les gegeven.
  In 2002 vindt een fusie plaats tussen de schoolbesturen in het protestants en katholiek basisonderwijs (samen 11 basisscholen). Vanaf 2010 vallen alle openbare scholen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen. Het gaat dan om 21 basisscholen, 6 scholen voor voortgezet onderwijs en 3 scholen voor speciaal onderwijs. In totaal telt Groningen 47 scholen voor basisonderwijs.

  Omhoog
  359

  In 2003 bereiken de gemeente en de scholen voor (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs o.m. overeenstemming over een betere afstemming tussen de theorie- en praktijklessen. Dit met name om vroegtijdige schooluitval te voorkomen. Het VMBO wordt bezocht door 65 % van de leerplichtige jeugd.

  Omhoog
  360

  Aan het begin van de eeuw is 40 % van de bevolking hoog opgeleid (ten minste een HBO-opleiding), 18 % is laag opgeleid (hoogstens VMBO). In 2012 zijn de cijfers 55% en 12%. Er zijn in 2001 20.100 studenten aan de Rijksuniversiteit (2014: 30.000) en 18.200 (2014: 26.000) aan de Hanzehogeschool. De universiteit stelt zich in 2007 tot doel het aantal buitenlandse studenten in zeven jaar te brengen op tot 5.000. In 2012 zijn er 5.700, voornamelijk Duitse, Engelse en Chinese. In 2016 heeft 15% van de studenten een buitenlandse nationaliteit.
  Het 400-jarig bestaan van de University of Groningen wordt in 2014 gevierd onder het motto For infinity (t.w. het getal 4 en het wiskundig symbool voor oneindig). Evenals in 1814 en 1914 is het staatshoofd aanwezig bij de feestelijkheden.
  Zowel de universiteit als het UMCG ambieert rond 2010 een rol als onderzoeksuniversiteit met internationale opleidingen. In 2017 beoogt de RUG in China de University of Groningen Yantai te openen, een branchcampus voor 10.000 excellente studenten in faculteiten als Economie en Bedrijfskunde, c.q. Wiskunde en Natuurwetenschappen.
  In 2016 ontvangt professor dr. Ben Feringa een Nobelprijs voor chemie. De gemeente Groningen benoemt hem tot ereburger. Op de Zernike Campus wordt een 'Feringa Building' gebouwd. (Zie ook par. 317.)

  • Tot de onderwijsinstellingen in de stad behoren verder onder meer een Protestantse Theologische Universiteit, de Stenden hogeschool voor opleidingen ten dienste van het basisonderwijs en een reeks kunstvakopleidingen: op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, theatervormgeving, nieuwe media, een conservatorium, een dansacademie en een academie voor popcultuur. Al deze opleidingen spelen een rol in de beoogde ontwikkeling van Groningen als creatieve stad.
  Ongeveer 30 % van de afgestudeerden blijft na afloop van hun studie in Groningen wonen en werken.

  Omhoog

  Cultuur, media en sport

  361

  Groningen kent in het begin van de eeuw een omvangrijk en gevarieerd cultureel aanbod, mede gerelateerd aan de aanwezigheid van vele grote onderwijsinstellingen en hun studenten. Groningen heeft - na Amsterdam en Utrecht - in Nederland het grootste aanbod aan podiumkunsten (2006). Er zijn jaarlijks plm. 300 evenementen (jaren tien). Het gemeentelijk cultuurbeleid is nauw verbonden met het economisch beleid. Meer dan 50 % van de bezoekers van culturele manifestaties is niet uit de stad afkomstig.
  Het Groninger Museum heeft medio 2000 aangekondigd zich vooral te willen profileren als kunstmuseum. Een accent ligt daarbij op het Noord-Europees expressionisme, w.o. het werk van de 'De Ploeg'. In 2010 is het gebouw gerenoveerd en gemoderniseerd.

  • Het Groninger Museum ontvangt op jaarbasis gemiddeld 240.000 bezoekers (in 2016: 290.000 bezoekers). Een expositie gewijd aan de Russische schilder Ilja Repin trekt in 2002 in vier maanden alleen al ruim 250.000 bezoekers. Dergelijke tentoonstellingen worden mede mogelijk gemaakt door fondsen uit het bedrijfsleven. Van de bezoekers komt zo'n 60 % uit de Randstad en 30 % uit Noord-Nederland; plm 70 % is 55 jaar of ouder. Een tentoonstelling over het popidool David Bowie trekt in 2015/16 201.000 belangstellenden.

  Omhoog
  362

  Groningen kent van oudsher nog andere musea. In 2003 verliest echter het Natuurmuseum zijn museumfunctie. Het wordt nog voortgezet als Educatief Centrum voor Natuur en Milieu, maar functioneert als zodanig onvoldoende. Eind 2007 wordt het gesloten.
  Het aan de Rijksuniversiteit verbonden volkenkundig museum 'Gerardus van der Leeuw' wordt in 2003 opgeheven. De collectie is ingebracht in het nu Wetenschapsmuseum genoemde Universiteitsmuseum.
  In april 2004 is - na 11 jaar voorbereiding - een stripmuseum geopend. Het telt plm. 40.000 bezoekers per jaar. Het museum wordt te zijner tijd ondergebracht in het Groninger Forum.
  De villa 'Wall House' van de Amerikaanse architect John Hejduk (gebouwd 2001 in de wijk Hoornse Meer) heeft een functie als gastatelier voor kunstenaars en archtitecten (2005).
  Kernvoorziening voor het cultuurhistorisch erfgoed is het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (waarin eerder het Rijks- en het Gemeentearchief zijn opgegaan).

  • De stad Groningen telt bijna 700 rijksmonumenten en 650 gemeentelijke monumenten. In de binnenstad zijn 248 panden aangewezen als nieuw gemeentelijk monument; 215 daarvan zijn alleen aan de straatzijde beschermd. Het aanwijzen van panden in andere wijken wordt onderzocht (2015).

  Omhoog
  363

  In 2001 wordt - in het kader van stadspromotie - een culturele manifestatie gehouden onder de naam 'Blue moon'. Het festival volgt op een soortgelijk evenement 'A star is born', gehouden in 1997. Ook nu is weer gezocht naar een verbinding tussen kunst en architectuur.

  • Groningen kent aan het begin van de eeuw ruim 20 kunstfestivals, waaronder de fotomanifestatie Noorderlicht (ong. 26.000 bezoekers per jaar), het muziek-, dans- en theaterfestival Noorderzon (150.000 in 2012), sinds 1985 het popfestival EuroSonic Noorderslag (in 2014 een 'festival van Europese allure' genoemd); 41.200 bezoekers in 2015; het jongerenfestival New Attraction (2003), het TakeRoot-festival voor Amerikaanse muziek (1997) en het jazzfestival Swingin' Groningen (100.000). Het Peter de Grote Festival (kamermuziek, ook op Schiermonnikoog) dateert uit 1997, evenals het Jonge Harten theaterfestival. Van jongere datum (2002) is het metalfestival Noordschok. Het Internationaal Filmfestival Rotterdam trekt in Groningen jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers.
  De bioscoop Concerthuis/The Movies heet in 2002 art house Images. Bioscoop Camera wordt in 2006 gesloten en vervangen door een mega-bioscoop in de Euroborg.
  In de stad zijn plm. 700 kunstenaars werkzaam (2003). In 2002 wordt een officiŽle stadsdichter aangesteld. Hij of zij heeft onder meer tot taak een gedicht te schrijven bij bijzondere gebeurtenissen waarbij de stad is betrokken. Sinds 2007 functioneert als officieus volkslied van Groningen het lied 'Gras van het Noorderplantsoen'.

  Omhoog
  364

  Achter de oostelijke wand van de Grote Markt wordt - volgens plannen die dateren uit 2004 - het Groninger Forum gebouwd. Het Forum werd in eerste aanleg omschreven als 'een innovatief, mensgericht expertisecentrum voor informatie, cultuur, geschiedenis, film en debat '. 'Het belicht actualiteit, geeft geschiedenis betekenis en kijkt naar de toekomst'. 'Het draait om ontmoeten, discussiŽren en experimenteren'.

  • Voor wat betreft de weergave van de Groninger geschiedenis werd vanwege de gemeente gesproken over een 'nieuw concept van historische presentatie, duiding en brede betrokkenheid, zonder last van beperkingen in tijd en ruimte die anders onontkoombaar zijn'. Anno 2013 wordt - bij een actualisatie van de plannen - door het Groninger Forum evenwel de rol van geschiedenis niet meer als 'dragend' betiteld: aan regionale en stadsgeschiedenis wordt zelfs geen enkele aandacht meer besteed. Betrokken instellingen hebben inmiddels in een manifest aangekondigd toe te willen 'naar een gezamenlijke visie op de presentatie van de geschiedenis van stad en provincie', voorlopig te realiseren door middel van 'thema-activiteiten'. De presentatie zal mogelijk worden geconcentreerd in het met twee nieuwe gebouwen fors uit te breiden Scheepvaartmuseum.
  • In het Groninger Forum werken samen het Groninger Museum, het Regionaal Historisch Centrum, de Groninger Archieven/het Groninger AudioVisueel Archief, de Openbare Bibliotheek met de Volksuniversiteit , Filmtheater Images en het Debatcentrum Dwarsdiep. Vanaf 2015 gaan al deze instellingen, althans voor zover door de gemeente gesubsidieerd, op in een enkele organisatie.
  Het project dient mede om de identiteit van Groningen te versterken, evenals de toeristische infrastructuur.
  Daartoe dienen, naast de basisactiviteiten periodiek ook grootschalige 'smaakmakende, kwalitatief hoogstaande, verbazende en/of controversiŽle programma's te worden aangeboden die vooral buiten stad en regio de naam en faam van het Groninger Forum vestigen'. Uiteindelijk dient het Groninger Forum 1.4 miljoen bezoekers per jaar te trekken. In 2012 is het inhoudelijk Programma van Eisen door de gemeenteraad vastgesteld. In januari 2014 wordt een gewijzigd - meer commercieel getint - PvE gepresenteerd. In 2017 wordt het programma geactualiseerd.
  Begin 2015 wordt de bouw tijdelijk stilgelegd in verband met een onderzoek naar de noodzakelijke aardbevingsbestendigheid. Als resultaat daarvan is de hoofddraagconstructie versterkt. De bouw wordt begin 2016 hervat. In 2019 zal het geheel in gebruik worden genomen.

  Omhoog
  365

  Het Nieuwsblad van het Noorden (oplage dan 112.000 exemplaren), het Groninger Dagblad en de Drentse Courant fuseren in april 2002 tot ťťn nieuw Dagblad van het Noorden met in 2003 een gemiddelde oplage van plm. 170.000 exemplaren. Het blad wordt ook verspreid in het Duitse Emsland (2004). Begin 2016 is de papieren oplage gedaald tot 96.500 exemplaren. Vanaf 1 april 2010 verschijnt het dagblad op tabloidformaat. Het wordt uitgegeven door de Noordelijke Dagbladen Combinatie, waarvan ook de Leeuwarder Courant deel uitmaakt.
  De oplage van alle (regionale) dagbladen vertoont een dalende tendens (plm. 3-4 % per jaar, in 2012/13 7 %). Een betaald abonnement, c.q. het lezen van kranten als zodanig, is (onder jongeren) in het begin van de eeuw niet meer vanzelfsprekend. Digitale abonnementen compenseren de oplagedaling onvoldoende. In Groningen wordt (2013) het Dagblad van het Noorden gelezen in minder dan 19 % van de huishoudens (meelezers inbegrepen). De Volkskrant in 6 %.

  • Hazewinkel Pers, uitgever van onder meer alle dan in de provincie Groningen verschijnende dagbladen, start in 2000 met een stadseditie van het Groninger Dagblad (oorspronkelijk de Winschoter Courant). Het blad concurreert rechtstreeks met het Nieuwsblad van het Noorden, maar wordt in 2002 weer opgeheven.
  Naar de plaatselijke TV zender (OOG-TV) kijkt in 2003 wekelijks 46 % van de Groningers. RTV-Noord is de publieke zender voor de provincie Groningen (met in 2015 een bereik van 80 %). Van 2009-2011 exploiteert het Dagblad van het Noorden een eigen tv-zender.
  De Groninger Internet Courant (1997) trekt in 2005 meer dan 1.5 miljoen pageviews. Ook het Dagblad van het Noorden en RTV-Noord hebben een nieuwssite.
  In de jaren tien maakt 94 % van de inwoners van Groningen gebruik van internet. Onderdeel daarvan is sinds 2005 ook de zeer intensief gebruikte website YouTube.

  Omhoog
  366

  In november 1999 zijn de plannen bekend gemaakt voor het multifunctioneel sport- en leisurecomplex Euroborg in het nieuwe woongebied De Linie. Het complex omvat onder meer een nieuw stadion (22.000 plaatsen) voor de F.C. Groningen (sinds 2016 onder de naam Noordleasestadion), een bioscoop, een casino, een wellnesscentrum en onderwijsvoorzieningen.
  Het stadion is in januari 2006 in gebruik genomen (en het Stadion Oosterpark uit 1933 gesloten). Een uitbreiding van het aantal zitplaatsen tot 35.000 lijkt mogelijk; de gemeente Groningen zal daaraan evenwel niet meewerken (2008).
  In 2006 wordt een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd naar de aanleg van een golfbaan op een terrein ten noorden van het in ontwikkeling zijnde bedrijvenpark Westpoort.
  Het Congres- en tentoonstellingscentrum Martinihal (1969), annex Evenementenhal (1971) is in 2002 nog aangevuld met het Martinitheater (1.500 zitplaatsen) en een sporthal. Het centrum heet nu Martiniplaza.

  Omhoog
  367

  Vanuit de RUG (Kapteyninstituut) is in 2010 een initiatief genomen tot het realiseren van het Infoversum, een 3D dome theater en kenniscentrum voor wetenschap, bedrijfsleven en cultuur. Het zou niet concurrerend mogen zijn voor het Groninger Forum. De dome - aan de Vrydemalaan - is geopend in juni 2014. Het jaarlijks aantal te verwachten bezoekers was 275.000. In 2014/2015 zijn overigens slechts 40.000 bezoekers geteld. Eind 2015 wordt het faillissement aangevraagd. In 2016 wordt bekend dat het geheel wordt verbouwd tot restaurant en congrescentrum.

  Omhoog
  368

  Tot de jaarlijkse sportmanifestaties behoort sinds 1986 de 4Mijl van Groningen. Sportverenigingen wijzigen in deze eeuw nogal eens hun naam op wens van een (nieuwe) sponsor. Zo is 'Gas Terra Flames' rond 2010 de naam van de vroegere basketbalvereniging 'Donar' (1951). In 2014 neemt Donar haar oude naam weer aan.
  De FC Groningen wint in 2015 voor het eerst in zijn bestaan een belangrijke landelijke prijs: de KNVB-beker.

  Omhoog

  Justitie en politie

  373

  Het Gerechtshof in Leeuwarden is sinds 2013 onderdeel van een groter geheel: het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden. De Arrondissementsrechtbank en het Kantongerecht in Groningen zijn onderdeel van de Rechtbank Noord Nederland.
  Het politiekorps in de provincie Groningen gaat in 2013 op in de Nationale Politie. De voormalige korpsen in Groningen, Friesland en Drenthe vormen nu gezamenlijk de regionale eenheid Noord-Nederland. Het bevoegd gezag berust in eerste aanleg bij de burgemeester van Groningen.
  In 2011 wordt een gezamenlijke meldkamer voor politie-, brandweer- en ambulancezorg (10.000 beroepskrachten) geopend in Drachten.
  De bouw van een nieuw Huis van Bewaring (op bedrijventerrein Westpoort), aangekondigd in 2002, gaat niet door (2004).

  • In 2006 wordt het agressiedetectiesysteem met camera's in de binnenstad uitgebreid met microfoons die agressieve en angstgeluiden registreren en melden. Na vijf jaar blijkt het systeem niet onderscheidend genoeg en wordt het experiment beŽindigd.

  Omhoog

  Economische ontwikkelingen

  374

  In het begin van de eeuw worden de voortgaande internationalisering van het bedrijfsleven en de ontwikkeling van een kenniseconomie gezien als de belangrijkste trends in het economisch leven. Economische groei houdt in de jaren tien echter niet automatisch ook meer werkgelegenheid in (althans in de formele economie).
  Kansrijke mogelijkheden voor Groningen worden vooral voorzien in sectoren als:

  • de nanotechnologie (met de ambitie uit te groeien tot het belangrijkste Europese Nano Sciencecentrum);
  • de 'life sciences', met name de biomedische en de biofarmaceutische sectoren; gestreefd wordt met name naar een vooraanstaande positie rond het thema 'healthy ageing'.
  • in bedrijfstakken als (tot 2009) de zakelijke en (alle jaren) de verzorgende dienstverlening.

  Omhoog
  375

  Het Noorden als geheel presenteert zich in het begin van de eeuw als energieregio van Nederland : 'Energy Valley'. De energieregio neemt (2011) deel aan de 'Hansa Energy Corridor', een Nederlands-Duits netwerk. De stad herbergt sinds 2003 het Energy Academy en een Energy transition centre.
  In 2009 wordt - onder meer door de plaatsing van het kunstwerk 'Aardgasmolecule' op de A7 - herdacht dat in 1959 het aardgasveld bij Kolham (Slochteren) operationeel is geworden. Het bevat na 50 jaar nog een derde (1.000 miljard m3) van de oorspronkelijk aanwezige hoeveelheid aardgas.

  Omhoog
  376

  Groningen telt in 2000 plm. 117.000 arbeidsplaatsen (> 15 uur per week). In 2011 zijn het 136.000 arbeidsplaatsen, waaronder plm. 30.000 in de binnenstad (2010: 133.400, 2016: 134.200 arbeidsplaatsen). Daarvan is 10 % rechtstreeks gerelateerd aan informatie- en communicatietechnologie (450 bedrijven); 15 % wordt gerekend tot de creatieve sector. Een vestiging van IBM (2013) telt in 2015 al meer dan 100 medewerkers.
  De helft van de arbeidsplaatsen wordt ingenomen door personen die niet in Groningen wonen. Als gevolg van een recessie is in 2014 het aantal arbeidsplaatsen gedaald tot 131.000.
  Ongeveer 30 % van de stedelijke beroepsbevolking werkt buiten de stad. Omgekeerd is bijvoorbeeld 47 % van de arbeidsplaatsen in de provincie Groningen gesitueerd in de stad. De grootste werkgever is het UMCG met 10.000 werknemers (en 1.2 miljoen bezoekers per jaar).

  • Van de beroepsbevolking in de stad (dan 78.000 personen) zijn begin 2000 13.650 personen werkloos. In 2008 is dat aantal met een derde gedaald; in 2013 is het weer opgelopen tot 13.952 werklozen. Bij vooral allochtone groepen (o.m. Antillianen) loopt het percentage werklozen op tot 30 % en meer.
   Uitkeringsgerechtigd wegens arbeidsongeschiktheid is in 2006 6 % van de beroepsbevolking.

  Omhoog
  377

  In 2005 wordt aangevangen met het bouwrijp maken van het nieuwe bedrijventerrein Westpoort. De bouw van het eerste bedrijf begint in 2008. In de jaren daarna worden - als gevolg van de economische crisis - nauwelijks nog kavels voor bedrijven uitgegeven. Dit geldt ook het Sciencepark Zernike.

  • Rond 2005 staat de toekomst van de twee Groningse suikerfabrieken op het spel, als direct gevolg van wijzigingen in het Europese beleid voor de suikerbietenteelt (verlaging productiequota, daling prijsniveau). Met de verwerking van suikerbieten zijn in de stad 500 arbeidsplaatsen verbonden. In 2006 wordt de de 'Fries-Groningse beetwortelsuikerfabriek' in de stad (1914) verkocht aan de eigenaars van de fabriek in Vierverlaten. In 2008 wordt het bedrijf echter gesloten en naderhand gesloopt. Zie ook par. 342.
  De sinds 1828 bestaande Kamer van Koophandel voor Groningen fuseert per 2008 met de Kamers in Friesland en Drenthe, maar behoudt de hoofdvestiging in Groningen. In 2014 worden alle decentrale vestigingen opgeheven en zijn de taken van de Kamer nog maar zeer beperkt.

  Omhoog
  378

  Het woonwarenhuis IKEA (1997) krijgt in 2005 in een nieuwe vestiging een omvang van 30.000 m2, in 2011 nog uitgebreid tot 42.500 m2.
  De zeker al in de 13e eeuw bestaande veemarkt wordt in 2001 gesloten. De veemarkten in Nederland kunnen veelal niet meer voldoen aan de milieu-eisen die de rijksoverheid stelt.
  De ambulante handel in het stadscentrum telt plm. 140 kramen (2008).
  In een nota over de kantorenmarkt in Groningen (2010) wordt gesteld dat de jaarlijkse vraag naar kantoorruimte in het komende decennium met plm. 17 % zal dalen. Gewezen wordt op de concurrentie van andere steden (lees: Zwolle), de krimpende overheid en de teruglopende groei van de zakelijke dienstverlening. Bovendien behoeft - in het kader van 'het nieuwe werken' - niet elke werknemer meer een eigen werkplek. Een in 2011 vastgestelde Detailhandelsstructuurvisie bevestigt de sterke regionale positie van de binnenstad van Groningen, met een accent op het noordelijk deel van de provincie. De winkeloppervlakte neemt nog toe; het aantal winkels niet. De leegstand bedraagt in 2016 13%. Er blijkt een grote vraag naar - vooralsnog onvoldoende aanwezige - nieuwe winkelruimte op A-lokaties. De detailhandel is goed voor 8.5 % van de werkgelegenheid. Overigens neemt de frequentie van bezoeken vanuit de regio aan de binnenstad af. De warenhuizen Vroom & Dreesmann (1958) en De Bijenkorf (2001) worden in 2016 gesloten, het mode-warenhuis Primark in 2016 geopend.

  Omhoog
  379

  Het belang van de stad als kennis- en innovatieknooppunt - tevens banenmotor - wordt ondersteund door een publiciteitscampagne onder de naam 'Groningen, City of Talent'.
  Het aantal toeristen dat Groningen bezoekt vertoont in het eerste decennium van de eeuw een sterke stijging. In 2009 zijn er 332.500 overnachtingen (van 133.000 personen), waaronder 25 % buitenlanders; in 2013 is het aantal overnachtingen toegenomen tot 400.000, in 2016 meer dan 500.000. Er zijn dan 1.300 hotelkamers. Jaarlijks worden in Groningen rond de 65 congressen gehouden (met 50.000 deelnemers).

  Omhoog

  << Vorige hoofdstuk Index Volgende hoofdstuk>>

  © 1998, 2017 Kor Feringa, in samenwerking met Grunn.nl